Във всички лицензирани програми са включени модули за придобиване на основни умения като: основни икономически познания; езикови компетенции, здравословни и безопасни условия на труд; използване на компютърни технологии; комуникационни умения; умения за работа в екипи и други.Всички програми са съобразени с държавните образователни изисквания. В учебните планове са засегнати, както основни теми, така и специфични знания и умения за съответната професия.

Условия за кандидатстване

Право да кандидатстват  за обучение имат всички лица, навършили 16-годишна възраст без оглед на тяхната раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение. Кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните условия:

  • Минималната възраст на кандидата в годината на кандидатстване да бъде 16 години;
  • Да имат завършено образование, съответстващо на дадената професия;
  • Здравословното състояние на кандидата да се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Кандидатите за курсисти подават във ЦПО следните документи:

  • Молба (по установен образец) за приемане за обучение;
  • Документ, удостоверяващ завършено образование или клас;
  • Лична карта;
  • Медицинско свидетелство.

До участие в квалификационен курс се допускат всички кандидати, които отговарят на изискванията.

Лицензирани професии

Център за професионално обучение притежава лиценз на НАПОО за извършване на професионално обучение по следните специалности.

Професия Специалност
Стопанско управление и администрация
Продавач - консултант Продавач - консултант програма
Финансист Застрахователно и осигурително дело програма
Оперативен счетоводител Оперативно счетоводство програма
Сътрудник в малък и среден бизнес Малък и среден бизнес програма
Касиер Касиер програма
Икономист Предприемачество и мениджмънт програма
Офис - мениджър Бизнес администрация програма
Офис - секретар Административно обслужване програма
Деловодител Деловодство и архив програма
Информатика
Оператор на компютър Текстообработване програма
Техника
Стругар Стругарство програма
Шлосер Шлосерство програма
Заварчик Заваряване програма
Електротехник Електрически инсталации програма
Електромонтьор Електрически машини и апарати програма
Електрически инсталации програма
Електродомакинска техника програма
Техник на енергийни съоръжения и инсталации Топлоенергетика програма
Топлинна техника програма
Газова техника програма
Топлотехника програма
Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации Топлоенергетика програма
Газова техника програма
Климатична и вентилационна техника програма
Топлотехника програма
Огняр Огнярство програма
Производство и преработка
Хлебар-сладкар Производство на хляб и хлебни
изделия програма
Производство на сладкарски изделия програма
Шивач Шивачествo програма
Оператор в дървообработването Производство на мебели програма
Работник в дървообработването Производство на фасонирани
материали програма
Архитектура и строителство
Строител Кофражи програма
Армировка и бетон програма
Зидария програма
Мазилки и шпакловки програма
Вътрешни облицовки и настилки програма
Бояджийски работи програма
Строител монтажник Метални конструкции програма
Дограма и стъклопоставяне програма
Изолации в строителството програма
Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи Вътрешни ВИК мрежи програма
Външни ВИК мрежи програма
Помощник в строителството Основни и довършителни работи програма
Селско, горско и рибно стопанство
Озеленител Озеленител програма
Работник в озеленяването Озеленяване и цветарство програма
Услуги за личността
Администратор в хотелиерството Организация на обслужването в хотелиерството програма
Камериер Хотелиерство програма
Портиер - пиколо Хотелиерство програма
Ресторантьор Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения програма
Готвач Производство на кулинарни изделия и напитки
програма
Сервитьор -барман Обслужване на заведение в обществено хранене програма
Работник в заведенията за хранене и развлечения Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за храненен и развлечения програма
Работник в обслужване на заведенията за храненен и развлечения програма
Организатор на туристическа и агентска дейност Организация на туризма и свободното време
програма
Екскурзовод Организация на обслужването в хотелиерството програма
Комплекс КРЕДО
с. Трудовец
общ. Ботевград, обл. София
ул. Цар Симеон 6
тел./факс (0723) 93379
email: info@centrecredo.com